Trang này thiết lập để cổ võ, bảo trợ và đồng hành với các bạn muốn tìm hiểu về Ơn gọi Linh mục & Tu sĩ; và giới thiệu về linh đạo, đặc sủng và sứ vụ của các dòng tu, tu hội và tu đoàn tông đồ.

thuasaiongoi@gmail.com

© 2018 - 2022 | Nhóm Ơn Gọi Tông Đồ

Video